Szadurski

Legion żywiołów – darmowy fragment

Legion żywiołów – darmowy fragment

Przed­sta­wiam frag­ment mojej nowej powie­ści fan­ta­stycz­nej, pt. „Legion żywio­łów”. Zastrze­gam, że jest to tekst przed redak­cją i korek­tą, któ­ry w toku pra­cy nad manu­skryp­tem może ulec pew­nym zmia­nom. Jeśli wszyst­ko dobrze pój­dzie jego pierw­sza część uka­że się w 2020 roku nakła­dem wydaw­nic­twa WasPos.