Przedsprzedaż – Klucznik (zakończone)

Od 22-go do 27-go kwiet­nia pro­wa­dzę przed­sprze­daż autor­ską dru­giej czę­ści z Sza­dym, pt. Klucz­nik. Poni­żej tłu­ma­czę Wam o co cho­dzi z tą całą przed­sprze­da­żą!

 

Klucz­nik jest dru­gą czę­ścią powie­ści kry­mi­nal­nej – połą­czo­nej z wąt­ka­mi sen­sa­cyj­ny­mi – z cyklu o Sza­dur­skim, jed­nak ze wzglę­du na poru­sza­ny w książ­ce zupeł­nie odmien­ny wątek seryj­ne­go mor­der­cy moż­na prze­czy­tać Klucz­ni­ka bez zna­jo­mo­ści Czer­wo­ne­go Lodu. Być może pew­ne zakło­po­ta­nie – ale nie duże! – będzie wpro­wa­dzał wątek z życia pry­wat­ne­go Sza­de­go, lecz po kil­ku stro­nach wszyst­ko się wykla­ru­je. Nie ma żad­nych prze­ciw­wska­zań, żeby się­gnąć po tę książ­kę.

 

Na począ­tek zapo­znaj się pro­szę z opi­sem zawar­tym na okład­ce książ­ki…

 

Blurb:

W Puc­ku zna­le­zio­no zwło­ki bie­ga­cza. Zmiaż­dżo­na twarz oraz brak doku­men­tów utrud­nia­ją iden­ty­fi­ka­cję toż­sa­mo­ści dena­ta. Sierż. szt. Mar­cin Sza­dur­ski zosta­je przy­dzie­lo­ny do tej spra­wy, któ­ra pier­wot­nie przy­po­mi­na zabój­stwo na tle rabun­ko­wym. Nie­po­koi go jed­nak cha­rak­te­ry­stycz­ny mie­dzia­ny klucz, któ­ry ofia­ra ma przy sobie…

Przy­pusz­cze­nia Sza­dur­skie­go potwier­dza Błoń­ski, któ­ry odtaj­nia akta spra­wy z lat osiem­dzie­sią­tych. Oka­zu­je się, że zawar­te w nich infor­ma­cje są istot­ne nie tyl­ko dla toczą­ce­go się aktu­al­nie śledz­twa, ale rów­nież dla same­go Sza­dur­skie­go.

Tym­cza­sem licz­ba ofiar wzra­sta, a Sza­dy jest zmu­szo­ny pro­wa­dzić śledz­two u boku swe­go daw­ne­go wro­ga w struk­tu­rach poli­cji. Jak­by tego było mało, pro­ble­my z przy­szy­wa­nym synem spę­dza­ją mu sen z powiek.

Poje­dyn­cza spra­wa zabój­stwa zamie­nia się w skom­pli­ko­wa­ny pościg za naśla­dow­cą seryj­ne­go mor­der­cy. Naśla­dow­cą, któ­ry nie jest jedy­nym prze­ciw­ni­kiem Sza­dur­skie­go.

Ilu ludzi będzie musia­ło poświę­cić życie, aby speł­nić cho­rą wizję psy­cho­pa­ty? Co spra­wa z lat osiem­dzie­sią­tych ma wspól­ne­go z teraź­niej­szy­mi ofia­ra­mi? I do cze­go będzie musiał posu­nąć się Sza­dur­ski, aby ujść z życiem?

Klucz­nik to powieść peł­na napię­cia i zwro­tów akcji, w któ­rej myśli­wy zamie­nia się w zwie­rzy­nę!

 

Jesteś cie­ka­wy?

 

Jak zamówić?

Zasa­dy są pro­ste:

 

  1. Wybierz książ­kę, któ­ra Cie­bie inte­re­su­je.
  2. Na koń­cu stro­ny poda­ję numer kon­ta ban­ko­we­go, zrób prze­lew – po otrzy­ma­niu zapła­ty wpi­su­ję Cię na listę ocze­ku­ją­cych. W mię­dzy­cza­sie możesz do mnie napi­sać z adre­sem.
  3. Książ­kę otrzy­masz w oko­li­cach pre­mie­ry (18.06.2020). Klucz­nik zosta­nie wysła­ny na poda­ny przez Cie­bie adres, a Ty zosta­niesz o tym poin­for­mo­wa­ny w dniu wysył­ki.
  4. W razie jakich­kol­wiek pytań – będę do dys­po­zy­cji.

 

Pro­ste, praw­da? 🙂

 

Gadżety!

A teraz poczy­taj o tym, co otrzy­masz, jeśli zamó­wisz u mnie książ­kę w przed­sprze­da­ży. Bo nie będzie to tyl­ko książ­ka!

 

1. Autograf i dedykacja na życzenie

Myślę, że nie ma nic lep­sze­go niż moż­li­wość sper­so­na­li­zo­wa­nej wia­do­mo­ści od pisa­rza. Sama mam kil­ka pod­pi­sa­nych ksią­żek w domu i jestem z nich dum­na. Każ­dy z tych pod­pi­sów ma dla mnie sen­ty­men­tal­ne zna­cze­nie.

 

2. Zakładka

Zosta­ła wyko­na­na w sty­lu ani­me. Nie uzy­skasz jej przy zaku­pie książ­ki w księ­gar­ni. Tra­dy­cyj­nie: zakład­ka uła­twi Tobie ozna­cza­nie stron, o ile nie pochło­niesz Klucz­ni­ka za jed­nym posie­dze­niem – zda­rza­ły się takie sytu­ację przy Czer­wo­nym lodzie. Tak czy siak: będziesz mógł jej użyć do innych powie­ści, praw­da? 🙂

3. Długopis reklamowy

No cóż, sama piszę, więc uwa­żam, że taki gadżet to faj­na spra­wa. Tym bar­dziej, że te dłu­go­pi­sy mi się podo­ba­ją! Z tego wzglę­du jesz­cze chęt­niej się nimi podzie­lę. A nuż przy­da się w pra­cy, na stu­diach, albo przy two­rze­niu wła­snej powie­ści :)? (gadżet otrzy­ma pierw­sze 80 osób)

4. Magnes na lodówkę

Dla­cze­go mamy się chwa­lić tyl­ko miej­sca­mi, w któ­rych byli­śmy? Może­my prze­cież poka­zy­wać co prze­czy­ta­li­śmy, praw­da? Magnes dołą­czo­ny do Klucz­ni­ka zawie­ra w sobie pewien prze­kaz: „Uwa­żaj, kogo naśla­du­jesz”. Jak myślisz? Praw­da czy fałsz? (gadżet otrzy­ma pierw­sze 80 osób)

5. Mydełko

Jak to powie­dział mój kole­ga: „Zmyj z sie­bie zbrod­nie”. I wła­śnie tak pod­cho­dzę do tema­tu. (gadżet otrzy­ma pierw­sze 50 osób) Uwa­ga! Przy mydeł­ku zastrze­gam sobie pra­wo zmia­ny wyglą­du – mydeł­ka robio­ne są ręcz­nie, więc mogę w osta­tecz­no­ści zmie­nić wzór.

 

6. Pie­cząt­ka

Ostat­nio bar­dzo mod­ny zwy­czaj. Posta­no­wi­łam, że ja też przy­go­tu­ję coś dla serii z Sza­dym…

Upsss….

Ej, Gosia, co tego tak dużo? Czy to ozna­cza, że książ­ka jest bez­na­dziej­na, dla­te­go chcesz czy­tel­ni­ków ogłu­pić gadże­ta­mi?

 

Nie. W żad­nym wypad­ku. Książ­ka nie jest bez­na­dziej­na, podob­nie jak jej pierw­sza część, cho­ciaż myślę, że Klucz­nik przy­no­si wię­cej wra­żeń i… zale­ży to też od gustu. Gadże­ty nato­miast to (pew­na) for­ma ego­izmu – mają uspo­ko­ić moje sumie­nie: po doko­na­niu zaku­pu będziesz musiał pocze­kać na książ­ki oko­ło dwóch mie­się­cy. Chcę tym spo­so­bem wyna­gro­dzić Tobie cze­ka­nie. A że tro­chę posza­la­łam… No cóż, kto mi zabro­ni? 🙂

 

Ceny!

Ale za ile i cze­mu tak dro­go?

 

Klucznik – 25 zł + kw

 

Czerwony Lód – 25 zł + kw

 

Przejdź do stro­ny Czer­wo­ne­go lodu i dowiedź się wię­cej: KLIK

Opi­nie na Lubi­my czy­tać: KLIK

 

PROMOCJA:

Pakiet – Czerwony Lód + Klucznik – 40 zł + kw

Tak napraw­dę gdy­bym usły­sza­ła, że liczę dużo za książ­ki, to… naj­praw­do­po­dob­niej poszła­bym poli­zać klam­kę na zakaź­nym. Jak dobrze wie­cie pisarz też musi zaro­bić – bio­rąc pod wzgląd wkład wła­sny w gadże­ty, poświę­ce­nie cza­su i ener­gii na pisa­nie itd. – zaro­bię nie­wie­le na przed­sprze­da­ży. Tak czy siak nie zale­ży mi na tym tak bar­dzo, jak na tym, żeby Sza­dy tra­fił do Two­je­go domu – chcę, abyś spę­dził z nim czas tak samo faj­nie, jak ja pod­czas pisa­nia tej powie­ści! Bez Cie­bie mnie nie ma, pro­sty rachu­nek.

 

Koszty wysyłki:

 

Czy­li tak zwa­ne kosz­ty ukry­te, na któ­re nie mam wpły­wu.

Po prze­ana­li­zo­wa­niu sytu­acji na ryn­ku jestem w sta­nie zaofe­ro­wać Ci dwa spo­so­by dostar­cze­nia paczek.

 

Pocz­ta Pol­ska – 13 zł

Pacz­ko­ma­ty – 14 zł

 

W dniu nada­nia prze­sył­ki otrzy­masz ode mnie wia­do­mość z nume­rem jej nada­nia. Pod­czas pisa­nia do mnie wia­do­mo­ści zaznacz jaką for­mę prze­sył­ki wybie­rasz :).

 

 

Gwarancja?

 

Obi­ły mi się o uszy sytu­acje, w któ­rych autor pobie­ra od czy­tel­ni­ka opła­tę, a póź­niej miga się od wysył­ki i nie odpo­wia­da na wia­do­mo­ści. Ba, sama na takie akcje się nadzia­łam! U mnie nic z tych rze­czy się nie dzie­je. Wysy­ła­łam książ­ki przy pre­mie­rze Czer­wo­ne­go Lodu, każ­dy z zama­wia­ją­cych ją otrzy­mał – prę­dzej czy póź­niej, w zależ­no­ści od tego jak się umó­wi­li­śmy.

 

Dodat­ko­wo książ­ki są sygno­wa­ne zna­kiem Wydaw­nic­twa WasPos, gdy­byś miał jakie­kol­wiek pro­ble­my ze mną lub wysył­ką ksią­żek (nie prze­wi­du­ję takiej opcji, lecz zazna­czam ją dla Two­je­go spo­ko­ju), możesz do nie­go napi­sać. A że wydaw­ca jest „rodzi­cem” wszyst­kich swo­ich auto­rów – szyb­ko roz­wią­że sytu­ację. Każ­de­mu z nas zale­ży na pozy­tyw­nej atmos­fe­rze i świet­nej rela­cji z czy­tel­ni­ka­mi.

 

W moim przy­pad­ku nie masz się czym przej­mo­wać. Oczy­wi­ście w razie wąt­pli­wo­ści wystar­czy napi­sać. Posta­ram się też infor­mo­wać (w mia­rę moż­li­wo­ści) na FP jak prze­bie­ga pro­ces wyda­nia książ­ki. Wiem, że dwa mie­sią­ce to dłu­go, cho­ciaż po praw­dzie mi zda­rza­ło się cze­kać na książ­kę nawet pół roku. Cier­pli­wi zosta­ją wyna­gro­dze­ni :).

 

 

Zamawiam!

1. Wyko­naj prze­lew na rachu­nek: brak infor­ma­cji

2. W tytu­le wpisz:

Klucz – jeśli inte­re­su­je Cię Klucz­nik

Lód – jeśli chcesz zamó­wić Czer­wo­ny Lód

Pakiet – jeśli zama­wiasz obie książ­ki

3. Dolicz koszt wysył­ki zgod­nie z doko­na­nym przez sie­bie wybo­rem. (Punkt nie doty­czy osób, z któ­ry­mi uma­wiam się na odbiór oso­bi­sty)

4. Napisz do mnie wia­do­mość z adre­sem do wysył­ki.

 

Czy coś jeszcze?

 

W tej chwi­li nic nie przy­cho­dzi mi do gło­wy, więc gdy­byś miał jakieś pyta­nia: zapra­szam do kon­tak­tu. Nie gry­zę, krzy­czę tyl­ko w wyjąt­ko­wych sytu­acjach, bije wyłącz­nie worek tre­nin­go­wy. Sta­ram się do każ­de­go pod­cho­dzić indy­wi­du­al­nie, z nale­ży­tym sza­cun­kiem, więc śmia­ło – cze­kam na wia­do­mość od Cie­bie.

Kontakt

Face­bo­ok: Mał­go­rza­ta Radt­ke – autor

Ema­il: radtkemalgosia@gmail.com

 

Mam nadzie­ję, że choć tro­chę zaspo­ko­iłam Two­ją cie­ka­wość.

Pro­szę, uwa­żaj na sie­bie!

 

Przed­sprze­daż – Klucz­nik (zakoń­czo­ne)
Tagged on:                                         

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *