Zakątki tworzenia

Pihon! Uchylam rąbka tajemnicy!

Pihon! Uchylam rąbka tajemnicy!

Uda­ło mi się zakoń­czyć pierw­szą wer­sję powie­ści kry­mi­nal­nej z udzia­łem Mar­ci­na Sza­dur­skie­go w roli głów­nej. Poza tym wpro­wa­dzi­łam pierw­sze popraw­ki w nie­wy­ko­rzy­sta­nym frag­men­cie „Ary­sto­kra­tów Magii”, o któ­rym wspo­mnia­łam we wcze­śniej­szym wpi­sie. Nie­dłu­go tekst zosta­nie opu­bli­ko­wa­ny na łamach stro­ny.

Nowy rok = nowe wyzwania (“Klucznik”)

Nowy rok = nowe wyzwania (“Klucznik”)

  Przez ostat­nie dni w Puc­ku padał śnieg, płu­gi nie odśnie­ża­ły na czas, a kie­dy już odśnie­ży­ły uli­ce to zasy­pa­ły chod­ni­ki. Pod war­stwa­mi bia­łe­go puchu cho­wał się lód, na któ­rym z łatwo­ścią moż­na było się pośli­zgnąć. Ludzie zaczę­li cho­dzić w gru­bych kurt­kach, opa­tu­le­ni sza­li­ka­mi, czap­ka­mi i dwie­ma para­mi ręka­wi­czek. Miesz­kań­cy Puc­ka

Miejsca akcji “Protektorów Ziemi” (I)

Miejsca akcji “Protektorów Ziemi” (I)

I. PIA­ŚNI­CA Podzie­lę się z wami miej­scem, w któ­rym pobu­do­wa­łam jed­nost­kę Spe­cjal­nej Agen­cji Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go z Pro­tek­to­rów Zie­mi. Mie­ści się ona w lasach Pia­śnic­kich, bli­sko kapli­cy, któ­rą dla was sfo­to­gra­fo­wa­łam. Dla­cze­go wybra­łam aku­rat to miej­sce? W Pia­śni­cy zamor­do­wa­no oko­ło 14 tysię­cy ludzi, dla SS i Selb­st­schut­zu nie liczył się