Teksty

Legion żywiołów – darmowy fragment

Legion żywiołów – darmowy fragment

Przed­sta­wiam frag­ment mojej nowej powie­ści fan­ta­stycz­nej, pt. „Legion żywio­łów”. Zastrze­gam, że jest to tekst przed redak­cją i korek­tą, któ­ry w toku pra­cy nad manu­skryp­tem może ulec pew­nym zmia­nom. Jeśli wszyst­ko dobrze pój­dzie jego pierw­sza część uka­że się w 2020 roku nakła­dem wydaw­nic­twa WasPos.

Helikopter w zatoce – Część 6

Helikopter w zatoce – Część 6

Kolej­ny ponie­dzia­łek, kolej­na część opo­wia­da­nia z Sza­dym. Jesz­cze czte­ry i zbli­ża­my się do koń­ca tej histo­rii 🙂 Nie znasz poprzed­nich części?PRZECZYTAJ: część 1, część 2, część 3, część 4, część 5             Alko­ho­licz­ka. Samot­na mat­ka. Aro­gant­ka. Nisz­czy­ciel­ka małych serc. Oso­ba do usu­nię­cia!