Pisanie

Skąd brać inspiracje do tworzenia wpisów na blog???

Skąd brać inspiracje do tworzenia wpisów na blog???

Kie­dy two­rzy­łam tę stro­nę zasta­na­wia­łam się, o czym będę pisa­ła. Po co zakła­dać kolej­ne­go blo­ga o pisa­niu sko­ro w necie jest ich na pęcz­ki? Potem mia­łam wąt­pli­wo­ści. Czy przy­pad­kiem nie jest za wcze­śnie na blog? Czy ktoś będzie chciał to czy­tać? Czy nie jestem za głu­pia na blo­go­wa­nie?