pisarz

Dpp #6 Czy redakcje da się lubić?

Dpp #6 Czy redakcje da się lubić?

Każ­dy pisarz musi się zaprzy­jaź­nić z redak­to­rem. Żeby tek­sty nabra­ły kon­kret­ny wydźwięk muszą być pod­da­ne kil­ku­krot­ne­mu spraw­dze­niu, naj­le­piej przez wię­cej niż dwie oso­by, któ­re zna­ją się na kon­struk­tyw­nej kry­ty­ce i danym gatun­ku. Doświad­cze­ni pisa­rze to wie­dzą, ale czy to lubią?