pisanie

Droga artysty” – J. Cameron

“Droga artysty” – J. Cameron

W trak­cie ostat­nich tygo­dni mia­łam przy­jem­ność pra­co­wać z książ­ką Julii Came­ron. Książ­ka tra­fi­ła w moje ręce po licz­nych opi­niach i recen­zjach zna­le­zio­nych w sie­ci. Nie­któ­rzy ją zachwa­la­li, inni byli jej prze­ciw­ni­ka­mi. Z natu­ry jestem cie­kaw­ska, więc nie mogłam przejść obok niej obo­jęt­nie – musia­łam spraw­dzić o co tyle szu­mu.

Jak pogodzić pracę na etacie z pisaniem?

Jak pogodzić pracę na etacie z pisaniem?

Na wstę­pie zazna­czam, że nie mam dzie­ci i o tym jak sobie z nimi radzić pisać nie będę. Zawsze podzi­wia­łam zabie­ga­ne mat­ki, któ­re znaj­du­ją czas na pisa­nie pod­czas codzien­nych zma­gań z macie­rzyń­stwem, ale tyl­ko one mogą się wypo­wie­dzieć w tym tema­cie. Ja za to pra­gnę wam przy­bli­żyć moją histo­rię, któ­ra zawie­ra subiek­tyw­ny kąt