Author: Małgorzata Radtke

Helikopter w zatoce – Część 6

Helikopter w zatoce – Część 6

Kolej­ny ponie­dzia­łek, kolej­na część opo­wia­da­nia z Sza­dym. Jesz­cze czte­ry i zbli­ża­my się do koń­ca tej histo­rii 🙂 Nie znasz poprzed­nich części?PRZECZYTAJ: część 1, część 2, część 3, część 4, część 5             Alko­ho­licz­ka. Samot­na mat­ka. Aro­gant­ka. Nisz­czy­ciel­ka małych serc. Oso­ba do usu­nię­cia!