Author: Małgorzata Radtke

Helikopter w zatoce – Część 2

Helikopter w zatoce – Część 2

Witam, zapra­szam do prze­czy­ta­nia dru­giej czę­ści opo­wia­da­nia z Sza­dur­skim! 🙂                        Na woj­nie widzia­łem śmierć pobra­tym­ców, wyno­si­łem ich na wpół żywych z pola bitwy, bra­łem udział w wie­lu strze­la­ni­nach. Widzia­łem na woj­nie tyle śmier­ci, że nie powin­no mnie do niej

Dpp #6 Czy redakcje da się lubić?

Dpp #6 Czy redakcje da się lubić?

Każ­dy pisarz musi się zaprzy­jaź­nić z redak­to­rem. Żeby tek­sty nabra­ły kon­kret­ny wydźwięk muszą być pod­da­ne kil­ku­krot­ne­mu spraw­dze­niu, naj­le­piej przez wię­cej niż dwie oso­by, któ­re zna­ją się na kon­struk­tyw­nej kry­ty­ce i danym gatun­ku. Doświad­cze­ni pisa­rze to wie­dzą, ale czy to lubią?