dokumentacja

Nowy rok = nowe wyzwania (“Klucznik”)

Nowy rok = nowe wyzwania (“Klucznik”)

  Przez ostat­nie dni w Puc­ku padał śnieg, płu­gi nie odśnie­ża­ły na czas, a kie­dy już odśnie­ży­ły uli­ce to zasy­pa­ły chod­ni­ki. Pod war­stwa­mi bia­łe­go puchu cho­wał się lód, na któ­rym z łatwo­ścią moż­na było się pośli­zgnąć. Ludzie zaczę­li cho­dzić w gru­bych kurt­kach, opa­tu­le­ni sza­li­ka­mi, czap­ka­mi i dwie­ma para­mi ręka­wi­czek. Miesz­kań­cy Puc­ka