Przemyślenia pisarza

Dzień, który odmienił moje twórcze życie.

Dzień, który odmienił moje twórcze życie.

W zeszłym roku, dokład­nie w grud­niu, szy­ko­wa­łam się do wysył­ki mojej debiu­tanc­kiej książ­ki. Myśla­łam, że sko­ro ją napi­sa­łam, to war­to coś z tym zro­bić. Nie zasta­na­wia­łam się dłu­go, przy­go­to­wa­łam wyma­ga­ne pli­ki i byłam goto­wa zasy­pać wydaw­ców. Na szczę­ście wci­snę­łam hamu­lec. Dla­cze­go?