lifestyle

Czy warto mieć psa?

Czy warto mieć psa?

Po uśpie­niu Szi­ry przez pół­to­ra roku zbie­ra­łam się w sobie, aby kupić nowe­go psa. Mio­ta­ły mną potęż­ne emo­cje, jak rów­nież prze­szko­dy w posta­ci: pra­cy na pełen etat z nad­go­dzi­na­mi, nie­ustan­ne­go pisa­nia, oraz obo­wiąz­ków domo­wych. Bałam się, że na psa może zabrak­nąć cza­su. Mimo tego się zde­cy­do­wa­łam. Dla­cze­go?