powieść

Arystokraci Magii – Trening (cz.3)

Arystokraci Magii – Trening (cz.3)

Witam! Poni­żej przed­sta­wiam nie­wy­ko­rzy­sta­ny frag­ment mojej pierw­szej, jesz­cze nie­wy­da­nej, powie­ści “Ary­sto­kra­ci Magii”. Miłej zaba­wy! Część 1 Część 2 – Wsta­waj! Usły­sza­ła jed­no­cze­sny szczęk odbez­pie­cza­nych bro­ni. Przy wsta­wa­niu odczu­ła sil­ne zawro­ty gło­wy, któ­re zrzu­ci­ły ją na kola­na. Zakasz­la­ła, czu­jąc kłu­cie w

Arystokraci Magii – Trening (cz.2)

Arystokraci Magii – Trening (cz.2)

Witam! Poni­żej przed­sta­wiam nie­wy­ko­rzy­sta­ny frag­ment mojej pierw­szej, jesz­cze nie­wy­da­nej, powie­ści “Ary­sto­kra­ci Magii”. Miłej zaba­wy! Część 1 Mimo czło­wie­ka przy­po­mi­na­ją­ce­go kul­tu­ry­stę na ste­ry­dach nie odczu­ła stra­chu. Chwy­ci­ła go za nad­gar­stek, i robiąc wymach pra­wą nogą otu­li­ła jego mosięż­ne ramię, jak miś

Arystokraci Magii – Trening (cz.1)

Arystokraci Magii – Trening (cz.1)

Witam! Poni­żej przed­sta­wiam nie­wy­ko­rzy­sta­ny frag­ment mojej pierw­szej, jesz­cze nie­wy­da­nej, powie­ści “Ary­sto­kra­ci Magii”. Miłej zaba­wy! TRENING„Każdy agent ma obo­wią­zek brać czyn­ny udział we wszyst­kich szko­le­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Spe­cjal­ną Agen­cję Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go” –  Gru­pa pierw­sza w goto­wo­ści – zatrzesz­cza­ło radio zako­pa­ne pod ster­tą papie­rów