Jak stworzyć dobrą scenę walki?

Zasta­na­wia­cie się, czy wasze sce­ny wal­ki są dobre? Czy odpo­wied­nio opi­su­je­cie wasze­go boha­te­ra pod­czas star­cia z nie­przy­ja­cie­lem? Poni­żej opo­wiem o 5 spo­so­bach na wzbo­ga­ce­nie takich frag­men­tów.

 

Lubię opi­sy­wać sce­ny akcji, kie­dy to boha­te­ro­wie uży­wa­ją magicz­nych mocy, lub biją się na pię­ści. Uwiel­biam też strze­la­ni­ny, w któ­rych nabo­je świ­sta­ją w powie­trzu i mija­ją boha­te­rów pra­wie jak w Matri­xie. Z cza­sem uda­ło mi się opa­no­wać kil­ka cen­nych sztu­czek, aby taka sce­na nie sta­ła się zbyt prze­ry­so­wa­na, nie­wia­ry­god­na, a cza­sem może i nud­na. Jeste­ście cie­ka­wi o czym mówię?

 

Czy­taj­cie dalej!

 

Korzystaj z otoczenia.

To dobre uroz­ma­ice­nie każ­dej sce­ny akcji. Zanim przy­stą­pi­cie do jej two­rze­nia zapo­znaj­cie się z oto­cze­niem, w któ­rym przyj­dzie pro­ta­go­ni­ście, czy anta­go­ni­ście uczest­ni­czyć w potycz­ce. Sprawdź­cie zaka­mar­ki, ustal­cie poło­że­nie przed­mio­tów, zapla­nuj­cie prze­bieg wal­ki tak, żeby postać z nich korzy­sta­ła.

 

Nes­bo pod­czas wal­ki Har­re­go w restau­ra­cji uży­wał naczyń, moja kole­żan­ka po pió­rze korzy­sta­ła z przed­mio­tów uło­żo­nych na biur­ku, ja sko­rzy­sta­łam z walo­rów jakie dała mi uli­ca: zna­ki dro­go­we, pło­ty, czy prze­jeż­dża­ją­ce pojaz­dy. Korzy­sta­łam też ze śmiet­ni­ków, cię­ża­ró­wek, lamp dro­go­wych, lub arty­ku­łów usta­wio­nych na pół­kach w skle­pach.

 

W zależ­no­ści od tego, gdzie umie­ścisz swo­ją wal­kę war­to prze­my­śleć jej bieg. Jest waż­ny, bo dzię­ki nie­mu możesz uroz­ma­icić sce­nę.

 

Znęcajcie się nad głównym bohaterem.

Nikt nie lubi nie­znisz­czal­nych boha­te­rów, któ­rzy pomi­mo postrza­łu w nogę prze­bie­gną trzy kilo­me­try, lub prze­trwa­ją wybuch heli­kop­te­ra jako jedy­ni i to bez szwan­ku.

 

Wasi boha­te­ro­wie mają sła­bo­ści. Moż­na ich zra­nić, wręcz trze­ba ich skrzyw­dzić. Każ­dy boha­ter, szcze­gól­nie w pierw­szych potycz­kach, musi obry­wać albo prze­gry­wać. Nic nie może przyjść za łatwo. Jeśli tak zro­bi­cie macie jak w ban­ku, że ludzie się znu­dzą. Prze­cież nawet Ter­mi­na­to­ra, Spi­der­ma­na, albo Super­ma­na moż­na uni­ce­stwić.

 

Przygotujcie plan walki, ale…

Nie korzy­staj­cie z nie­go w cało­ści i edy­tuj­cie go w mia­rę roz­wi­ja­nia się akcji. W naszych gło­wach wszyst­ko wyglą­da ina­czej, po prze­la­niu na papier oka­zu­je się, że to nie to. Albo nie potra­fi­my dobrać słów, albo wyplu­wa­my ich za dużo. Dzię­ki pla­no­wi łatwiej zmie­rzać do okre­ślo­ne­go celu.

 

Od pierwszej wersji do dziesiątej.

Może nie chce­cie budo­wać pla­nu wal­ki i zamier­za­cie iść na całość. Też w porząd­ku, cho­ciaż po latach pisa­nia prze­ko­na­łam się, że dobrze jest to sobie roz­pi­sać. Jeśli jed­nak idzie­cie na całość, daje­cie się ponieść emo­cjom, wyobraź­ni lub muzy­ce, któ­ra wam towa­rzy­szy, przy­go­tuj­cie się na ostre popraw­ki. I nie kończ­cie na dru­giej, ani trze­ciej popraw­ce. Sce­ny wal­ki wyma­ga­ją więk­sze­go zaso­bu ener­gii od napi­sa­nia scen w powie­ści oby­cza­jo­wej.

 

Detale są ważne.

Nie uży­waj­cie wiecz­nie ogól­ni­ków: Zyg­munt go zaata­ko­wał, ale Marian zdo­łał odsko­czyć, lub Dia­na macha­ła mie­czem, jed­nak szyb­ki Alex uni­kał jej ata­ków. Przy­kła­dy może są banal­ne, ale czę­sto zda­rza­ją się w tek­stach. Wła­śnie do takich przy­kła­dów mło­dzi auto­rzy dopi­su­ją kil­ka zdań i koniec wal­ki. Owszem są bija­ty­ki, na któ­re nie war­to mar­no­wać dużo cza­su, jed­nak są i te, któ­re trze­ba ostro dopra­co­wać.

 

Pole­cam styl mie­sza­ny. Pisz kon­kret­nie, gdzie i w jaki spo­sób zaata­ko­wał boha­ter, a póź­niej przejdź do ogó­łu. Prze­pla­ta­nie spra­wi, że wasza sce­na będzie dyna­micz­na.

 

W tym wpi­sie to było­by na tyle. Radzę prze­my­śleć wasze sce­ny walk i je przej­rzeć. Są też inne tech­ni­ki, któ­re sto­su­je pod­czas pisa­nia, ale chy­ba zdra­dzać wszyst­kie­go nie muszę, praw­da 😊? Cho­ciaż może kie­dyś…

 

Do następ­ne­go!!!

 

Jak stwo­rzyć dobrą sce­nę wal­ki?
Tagged on:                         

One thought on “Jak stworzyć dobrą scenę walki?

  • 7 lipca 2019 at 19:28
    Permalink

    Tak, sce­ny wal­ki to jest moja sła­ba stro­na.
    Ale dzię­ki Tobie tro­chę mi się już roz­ja­śnia w gło­wie.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *